Ontdek ons.

Wil je meer te weten komen over de werking en de visie van Muylenberg, hoeveel ondersteuning juist kost, en wat de opnamevoorwaarden zijn? We geven graag meer uitleg!

160602 Muylenberg 47 2

Missie en visie

Missie

De opdracht van onze organisatie is ondersteuning bieden aan volwassenen met een (vermoeden van) beperking. We richten ons in eerste instantie op personen met een verstandelijke beperking. Andere zorgvragen worden steeds bekeken en in overweging genomen.

Visie

Midden in de stad Turnhout vind je Muylenberg, gelegen in een verrassend groene omgeving. Verschillende personen met een bijzondere zorgvraag, ten gevolge van een verstandelijke beperking, wonen en werken hier. Ook komen er mensen dagelijks naartoe voor een zinvolle dagbesteding. Muylenberg heeft ook in Retie een woning, waar een tiental meer zorgvragende personen verblijven.  Tot slot begeleiden we ook personen ambulant en mobiel: samen met een individuele begeleider gaan ze aan de slag rond thema’s die ze zelf aanreiken. De organisatie maakt deel uit van de vzw Kristelijk Medico-Sociaal Leven, ontstaan uit de Christelijke Mutualiteit.

Muylenberg is dus zowel een (tweede) thuis als een werkplek voor volwassen personen met een bijzondere zorgvraag. Iedereen kan en mag hier met zijn eigen vraag komen aankloppen. We zijn bereid om elke individuele vraagstelling te verkennen en samen te zoeken naar een gepast antwoord. Als binnen de mogelijkheden en het aanbod van Muylenberg een antwoord kan gegeven worden op de zorgvraag, zal dit voldoen aan enkele fundamentele kenmerken: jezelf kunnen zijn, je goed en gewaardeerd voelen en je talenten kunnen ontplooien. We stellen ieders individuele behoeften voorop en houden hiernaast rekening met de kernwaarden: Respect, zorgzaamheid, vertrouwen, geborgenheid en waardering. De cliënt en zijn eigen keuzes staan centraal, maar we verliezen het sociale aspect niet uit het oog.

Concreet vertalen we ons antwoord op de zorgvraag in een uitgebouwde leefgroep- en atelierwerking. Bij het eerste ligt het accent op het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling, het leren samenleven in groep en het aanbieden van ontspannende en vormende activiteiten. In de atelierwerking ligt het accent meer op het arbeidsmatige. Cliënten hebben, elk op hun eigen ritme en volgens hun eigen interesses en wensen, baat bij een zinvolle daginvulling. De leefgroep- en atelierwerking geven we vorm met behulp van een duidelijke structuur. Deze biedt houvast en herkenbaarheid. Structuur wordt nooit een doel op zich, daarom gaan we steeds bewust na welke flexibiliteit wenselijk is binnen de regelmaat.

Het aanbod van Muylenberg wordt door alle medewerkers als één zorgteam gedragen. Alle schakels tellen. Iedereen heeft inspraak in de organisatie vanuit zijn eigen rol en draagt op zijn manier bij aan het creëren van het zorgaanbod. We respecteren elke bijdrage, hoe verschillend ook. We geloven in de kracht van medewerkers en zorgen ervoor dat ze hun talenten kunnen inzetten en ontplooien. Dit kan enkel als medewerkers verantwoordelijkheid nemen in hun job en de nodige ondersteuning krijgen. Op momenten dat het goed loopt, spreken we onze waardering uit. Indien nodig bieden we bijstand en hulp. Regelmatig staan we stil bij wat we doen, waarom we het zo doen en vooral … dat we het goed doen.

Vanuit deze gedragen thuis en werkplek wil Muylenberg de wereld verkennen. We kijken over onze eigen muren. We gaan na wat anderen ons kunnen leren en wat wij hen kunnen bieden. We profileren ons als een open organisatie, zowel ten opzichte van de gebruiker, hun netwerk als de samenleving. Ouders en families zijn onze eerste partner in de zorg. Daarnaast hebben we nauw contact met het sociale netwerk van elke budgethouder. Het vrijwilligerswerk is belangrijk, omdat het een grote meerwaarde biedt. We werken samen met verschillende partners in het zorglandschap.

We kijken met vertrouwen naar de toekomst, omdat we nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaan. We gaan aan de slag met veranderende perspectieven op de zorg, het personeel, de infrastructuur … Een dynamische organisatie is er volgens ons één met kleur!

DSC0040a

Organisatiestructuur

Muylenberg is een door het VAPH vergunde zorgaanbieder. Muylenberg biedt ondersteuning aan volwassen personen met een beperking. Je kan met jouw ondersteuningsvraag bij ons terecht binnen rechtstreeks toegankelijke hulp (dan krijg je beperkte ondersteuning, maar je kan meteen hier bij ons aankloppen). Het is ook mogelijk om ondersteuning in te kopen met een persoonsvolgend budget, dat je werd toegekend door het VAPH.

Muylenberg maakt deel uit van de vzw KMSL.

De organisatiestructuur van Muylenberg vind je terug in het organigram.

DSC 0004

Collectief overleg

Het collectief overleg is een overleg- en inspraakorgaan voor de cliënten en/of (wettelijke) vertegenwoordigers (ouders, voogden, broers of zussen). De samenstelling van dit collectief overleg wordt voor vier jaar gekozen onder de cliënten en hun vertegenwoordigers. Muylenberg zal er steeds naar streven om van alle ondersteuningsvormen een vertegenwoordiger te hebben in het collectief overleg. Ze vergaderen vijf maal per jaar. In het collectief overleg wordt een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris gekozen. Zij vormen het bureau dat samen met de directie de vergaderingen voorbereidt.

In Muylenberg nemen cliënten actief deel aan dit collectief overleg. Met de ondersteuning van coaches bereiden zij vooraf de vergadering goed voor, en brengen zij ook eigen punten ter bespreking aan. Tijdens de vergadering zelf zijn zij aanwezig en kunnen zij hetgeen ze voorbereid hebben, ook naar voren brengen.

Tussen Muylenberg en het collectief overleg is voorafgaand inspraak en overleg verplicht inzake:

  • wijzigingen en modaliteiten van de individuele dienstverleningsovereenkomst
  • belangrijke wijzigingen in de algemene woon- en leefsituatie
  • wijzigingen in het concept van de vergunde zorgaanbieder
  • wijzigingen van de woon- en leefkosten

Meer informatie vind je terug in het huishoudelijk reglement.

 

160602 Muylenberg 50 2

Woon- en leefkosten

In dit overzicht woon- en leefkosten kan je de tarieven van dag- en woonondersteuning terugvinden.

Voor mobiele begeleidingen gebeurt de facturatie als volgt:

  • Indien de begeleiding gegeven wordt in volgende gemeenten: Turnhout, Vosselaar, Beerse, Vlimmeren, Lille, Rijkevorsel, Hoogstraten, Merksplas, Oud-Turnhout, Arendonk, Ravels, Baarle-Hertog, Kasterlee, Retie en Dessel, dan wordt €5,30 aangerekend per geboden begeleiding.
  • Indien de begeleiding gegeven wordt in andere gemeenten, dan zal een vergoeding op basis van het aantal km tot Muylenberg campus Mermansstraat aangerekend worden. De vergoeding bedraagt €0,3573/km.

Dit bedrag per kilometer wordt bepaald door de federale overheid en wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de gezondheidsindex. Dit is het bedrag op 1/01/2019. 

Deze kost omvat de vervoersonkosten van de begeleider en de administratieve kosten die bij de begeleiding horen.

IMG 20191106 093615446 PORTRAIT

Collectieve rechten en plichten

De collectieve rechten en plichten worden als bijlage steeds meegegeven bij elke individuele dienstverleningsovereenkomst die een cliënt met ons afsluit. In dit document raadpleeg je de meest recente versie van de collectieve rechten en plichten.

 

160602 Muylenberg 82 v2

Klachten en signalen

We hechten veel belang aan een dienstverlening die naar ieders wensen verloopt. Daarom vinden we het belangrijk dat klachten en mondelinge signalen van cliënten en hun netwerk goed beantwoord worden. Wanneer er klachten zijn omtrent de geboden ondersteuning, kan de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger deze via een persoonlijk gesprek, telefonisch of schriftelijk uiten. Eerst worden deze klachten besproken met de verantwoordelijke van de dienst of met de directeur en tracht men tot een oplossing te komen. Wanneer dit onvoldoende resultaat oplevert, wordt er gehandeld volgens de klachtenprocedure.