• 1_Voorstelling Visie.png
  • 2_De koks.png
  • 3_Ons droombos.png
  • 4_Retie.png

Missie en visie

Woordenwolk

MISSIE

De opdracht van onze voorziening is ondersteuning bieden aan volwassen personen met een beperking (mentale beperking, NAH, ASS, …) of vermoeden van een beperking. We realiseren onze missie door:

  • Woonondersteuning
  • Dagondersteuning
  • Ambulante en mobiele begeleiding

Muylenberg maakt deel uit van de vzw KMSL en wordt vergund door het VAPH.

VISIE

Midden in de stad Turnhout vind je Muylenberg, gelegen in een verrassend groene omgeving. Een vijftigtal personen met een bijzondere zorgvraag ten gevolge van een mentale beperking wonen en werken hier. Een veertigtal anderen komen er dagelijks naartoe voor zinvolle dagbesteding.

Enkele straten verder in Turnhout is er het dagcentrum voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel. Muylenberg heeft ook in Retie een campus, waar een tiental meer zorgvragende personen verblijven. Tot slot begeleiden we ook personen met een zorgvraag: samen met een individuele begeleider gaan ze aan de slag rond thema’s die ze zelf aanreiken. De voorziening maakt deel uit van de vzw Kristelijk Medico-Sociaal Leven en is ontstaan uit de Christelijke Mutualiteit. Muylenberg is dus zowel een (tweede) thuis als een werkplek voor volwassen personen met een bijzondere zorgvraag. Iedereen kan en mag hier met zijn eigen vraag komen aankloppen. We zijn bereid om elke individuele vraagstelling te verkennen en samen te zoeken naar een gepast antwoord. Als binnen de mogelijkheden en het aanbod van Muylenberg een antwoord kan gegeven worden op de zorgvraag, zal dit voldoen aan enkele fundamentele kenmerken: jezelf kunnen zijn, je gewaardeerd en goed voelen en je talenten kunnen ontplooien. We stellen ieders individuele behoeften voorop en houden hiernaast rekening met de basiswaarden: veiligheid, goede relaties, erkenning en respect. De gebruiker en zijn eigen keuzes staan centraal, maar we verliezen het sociale aspect niet uit het oog. Concreet vertalen we ons antwoord op de zorgvraag in een uitgebouwde leefgroep- en atelierwerking. Bij het eerste ligt het accent op het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling, het leren samenleven in groep en het aanbieden van ontspannende en vormende activiteiten. In de leefgroepen van onze woonondersteuning willen we bovendien voor de bewoners een echte ‘thuis’ creëren. In onze atelierwerking ligt het accent meer op een arbeidsmatig aanbod. Onze gebruikers hebben elk op hun eigen ritme en volgens hun eigen interesses en wensen baat bij een zinvolle daginvulling. De leefgroep- en atelierwerking geven we vorm met behulp van een duidelijke structuur. Deze biedt houvast en herkenbaarheid. Structuur wordt nooit een doel op zich, daarom gaan we steeds bewust na welke flexibiliteit wenselijk is binnen de regelmaat. Het aanbod van Muylenberg wordt door al onze medewerkers als één zorgteam gedragen. Alle schakels tellen. Iedereen heeft inspraak in de organisatie vanuit zijn eigen rol en draagt op zijn manier bij aan het creëren van het zorgaanbod. We respecteren elke bijdrage, hoe verschillend ook. We geloven in de kracht van onze medewerkers en zorgen ervoor dat ze hun talenten kunnen inzetten en ontplooien. Dit kan enkel als onze medewerkers verantwoordelijkheid nemen in hun job en de nodige ondersteuning krijgen. Op momenten dat het goed loopt, spreken we onze waardering uit. Indien nodig bieden we bijstand en hulp. Regelmatig staan we stil bij wat we doen, waarom we het zo doen en vooral ... dat we het goed doen. Vanuit deze gedragen thuis en werkplek wil Muylenberg de wereld verkennen. We kijken over onze eigen muren. We gaan na wat anderen ons kunnen leren en wat wij hen kunnen bieden. We profileren ons als een open voorziening, zowel ten opzichte van de gebruikers, hun netwerk als de samenleving. Ouders en families zijn onze eerste partner in de zorg. Daarnaast hebben we nauw contact met het sociale netwerk van elke gebruiker. We hechten veel belang aan vrijwilligerswerk omdat het een grote meerwaarde biedt. We werken samen met verschillende partners in het zorglandschap. We kijken met vertrouwen naar de toekomst omdat we nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaan. We gaan aan de slag met veranderende perspectieven op de zorg, het personeel, de infrastructuur …Een dynamische organisatie is er volgens ons één met kleur!

A A A